1. Човешката ръка съдържа всички сили. Вярвайте в нея и правете опити. Чрез всеки пръст функционира специална Божествена енергия.

  Господ каза на Мойсея: „Вдигни си ръката!“ И всичко ставаше. Когато знаеш да си вдигаш ръката, всичко става. Сега ще направим следното: ще отправим мисълта си към всички добри хора, на които съзнанието е будно. Ще мислим за всички добри хора. Няма да се стремите да разбирате в какво седи тайната. Това упражнение ще го направите така, както бихте вдигнали една лейка и изливате вода през дупките на лейката. Просто ще поливате Земята. През пръстите на дясната ръка ще изпратите енергиите и като че ли те образуват кръг и идат към вас. Чрез лявата ръка ще възприемате енергиите.

  Сега всеки от вас трябва да стане проводник. Да изпратите енергиите на доброто, силите на Любовта, Правдата и Мъдростта към всички добри хора. Тези енергии вие изпращате по видимому през тази физическа ръка, но има друга, духовна ръка.

  Учителят

  1. (Приклекнали) Вдига се дясната ръка с разтворени пръсти. Лявата ръка на лявото коляно.

   1. Като проектирате енергиите на доброто чрез палеца, ще кажете: „Да се прослави Господ във всички Свои дела“. (три пъти)

    „Да царува силата на Неговото добро във всички добри хора.“ (три пъти)

   2. С показалеца: „Да се прослави Господ във всички Свои дела.“ (три пъти)

    „Да царува силата на Неговата Любов във всички сърца.“ (три пъти)

   3. Със средния пръст: „Да се прослави Господ във всички Свои дела.“ (три пъти)

    „Да царува силата на Неговата Правда във всички умове.“ (три пъти)

   4. С безименния пръст: „Да се прослави Господ във всички Свои дела“. (три пъти)

    Да царува силата на Неговата Истина във всички души. (три пъти)

   5. С малкия пръст: „Да се прослави Господ във всички Свои дела“. (три пъти)

    „Да царува силата на Неговата Мъдрост във всички духове.“ (три пъти)

  2. Дясната ръка на дясното коляно, а лявата ръка протегната напред към Изток, малко нагоре с разтворени пръсти. Повтарят се същите формули за всеки пръст, както и при дясната ръка.

  3. Двете ръце към Слънцето с отворени длани и лакти опрени на коленете. Съберете след това пръстите на всяка ръка да се допрат до съседните пръсти. След това съберете ги заедно една срещу друга в отвесно положение. Вдигнете си лактите от коленете и прочетете Добрата молитва и формулата: „Мир и радост да цари в нас и във всички сърца“. (три пъти)

 2. Някой иска да бъде справедлив, но не знае как да постъпи. Нека хване средния пръст на лявата ръка, да го погали няколко пъти и да каже: „Искам да бъда справедлив“. След това да хване същия пръст на дясната ръка.

  Ако иска да постъпва благородно, нека хване един след друг двата показалеца на ръцете си. Като изреди петте пръста на двете си ръце, той придобива малка светлинка в себе си, която му показва как трябва да живее, какви отношения трябва да има с хората.

 3. Издигат се бавно двете ръце над главата и с допрени пръсти произнасяме: „И това е живот вечен да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил“.

  Поставяме двете ръце на главата и казваме: „Ако думите ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в Мене. Аз и Отец Ми ще дойдем, ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изявя“. Бавно спускаме ръцете от главата надолу към гърдите, произнасяйки: „Аз съм Пътят, Истината и Животът. Ти Си, Господи, Пътят – ще ходя, Господи, в тоя Път заедно с Тебе“.

  (Всичко се повтаря три пъти)

 4. Лявата и дясната ръка напред. След това дясната ръка се движи бавно над лявата до горе над рамото. После минава през гърдите, близо до врата до дясното рамо, след което се изнася напред.

  Двете ръце остават успоредно, след което лявата ръка минава бавно над дясната – същото движение, което направи и дясната ръка.

  Това упражнение се прави няколко пъти – ту с дясната, ту с лявата ръка.

  Във всяко едно движение на ръцете вие можете да концентрирате ума си и да привличате силите на Природата.

  Искате ли да уякчите силите на сърцето си и ума си, кажете тъй:

  „Моето сърце ще се изпълни с Божествена Любов и ще бъде устойчиво във всяка Правда и Истина“.

  (Лявата ръка над дясната)

  „Моят ум ще се изпълни с Божествена светлина и аз ще възприемам в себе си всички Божествени мисли и ще ги насаждам в света.“

  (Дясната ръка над лявата)

  „Амин, тъй да бъде.“ (Двете ръце нагоре)

  Учителят

 5. Ръцете напред, хоризонтално. Свиване и разпущане на пръстите, произнасяйки: „Хармония, хармония, хармония“.

  Хармонията е възвишено състояние – преминаване в йерархията на херувимите и съществата на Красотата.

  Учителят

 6. Щом забележиш в себе си готовност да хапеш с езика си, направи следното упражнение:

  Дясната ръка нагоре, силно изпъната, а лявата – надолу. Бавно клякане с допиране лявото коляно до земята. С голяма съсредоточеност на мисълта изговорете към себе си: „Готов ли си още да говориш?“

  После лявата ръка нагоре, а дясната надолу. Бавно клякане с допиране дясното коляно до земята и изговаряне на същите думи.

  След няколко такива клякания и ставания мъката и дразнението ви ще изчезнат.

  Това упражнение внася успокоение в нервната система. Щом се раздразните, веднага направете упражнението.

  Учителят

 7. Когато се намираме в безизходно положение:

  1. Издигаме десния крак напред.

  2. Вдигаме дясната ръка нагоре с полусвит юмрук и отблъскваме напред.

  3. Изговаряме натъртено „Има Бог!“

  Едновременно движение и изговаряне на думите три пъти.

  Учителят

 8. Ако сте раздразнени от голямо противоречие, направете следното упражнение: С първите три пръста на дясната ръка хванете показалеца на лявата ръка. Средният пръст на лявата ръка се допира до палеца на лявата ръка. Кажете 3 пъти:

  „Чрез Божията Любов, Която се проявява в човешкото сърце, всичко се постига.“

  Учителят

  1. „Бог е над мене.“

  2. „Бог е в мене.“

  3. „Аз служа на Бога.“

  При 1. ръката е свита в лакътя с изправена длан напред. При 2. двете ръце са с отворени длани на гърдите. При 3. ръцете са отворени напред.

  Учителят

 9. „Любовта разкрива Бога в нас.“

  Тази формула се прилага така:

  Двете ръце хоризонтално на гърдите с допрени пръсти. Произнасяйки „Любовта“, ръцете се отварят хоризонтално встрани. Произнасяйки „разкрива“, двете ръце силно се издигат високо над главата и се докосват пръстите. При произнасяне „Бога“ ръцете отиват надолу встрани. При произна;сяне „в нас“ ръцете до гърдите, хоризонтално, с докосване на пръстите. (началното положение) Това се прави три пъти с произнасяне на формулата.

  Учителят

 10. За прогонване на лоши мисли:

  При започване събираме двете ръце с първите три пръста, събрани в куп при устата и изговаряме: „Да се разпръснат всички зли и лоши помисли от мен!“

  А при свършване, със сила изблъскваме навън набралия се въздух в гърдите, произнасяйки „фуу“ и с отблъскване на разперените две ръце встрани. Движенията и формулата се повтарят три пъти.

  Учителят

 11. Да произнесем думата „Благост“.

  Ще опитаме какъв ефект може да произведе тази дума в нас, само като я произнесем. Произнесохме думата 5 пъти в песен със следните положения на ръцете: настрани с малък наклон, хоризонтално, напред, малко раздалечени, хоризонтално, пред устата, хоризонтално, пред устата и т.н. При това положение на ръцете се изпя с постепенно усилване, а после – с отслабване: „Бла-а-а-гост“.

  Две ритмични движения има в думата „благост“.

  Направихме едно кръгообразно движение с ръцете (3 пъти). Отпред, надолу, с полуклякане, и със широк кръг обикаляхме назад около тялото, нагоре и пак се спущаха напред, надолу, без свиване на лактите.

  Изпяхме пак „благост“. Ръцете в хоризонтално положение, надолу, отпред, нагоре, до брадата.

  (из „Беседи, обяснения и упътвания от Учителя“, 1922 г., стр. 284)

 12. Да произнесем думите: „В Дух и сила“ – ръцете хоризонтално. (Повторихме ги 7 пъти.)

  При същото движение на ръцете се изговаря:

  „В Дух и сила, която носи победа.“ (5 пъти).

  При разтваряне на ръцете и изговаряне на думите, след всяка дума, движението на ръцете се спира във вид на хвърчене. Със същото движение на ръцете – като хвърчене, се изговарят следните думи:

  „В Дух и сила, която носи победа и дава свобода.“

  Пак се изпя „благост“ (3 пъти) и при разтваряне на ръцете с движение на хвърчене, изговорихме следните думи: „Свобода на изявената Божия Истина в нашите души“.

  С ръце напред прострени, изпя се „благост“. Изговори се „благост“ и изречението:

  „В Дух и сила, която носи победа и дава свобода, свобода на изявената Божия Истина в нашите души.“

  (из „Беседи, обяснения и упътвания от Учителя“, 1922 г., стр. 285)

 13. Виждам, че мнозина от вас, като не сте си доспали, не сте в туй нормално състояние. Понеже не сте свикнали на ранно ставане, то мнозина от вас сте в положението на махмурлии, и затова като пяхте „Благославяй, душе моя, Господа“, гласът ви не вървеше. Сутрин, като не си доспал, ще вземеш думата „благост“, ще я изпееш няколко пъти, докато се тонираш, и после ще отидеш на работа.

  (из „Беседи, обяснения и упътвания от Учителя“, 1922 г., стр. 285 и 286)

 14. Песента „Благославяй, душе моя, Господа“.

  При пеенето ръцете се поставят в следните положения: нагоре (отвесно), на челото, на гърдите, на устата, нагоре, на гърдите, нагоре, на устата, нагоре, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на устата, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, нагоре, хоризонтално, на устата, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на брадата, хоризонтално.

  (из „Беседи, обяснения и упътвания от Учителя“, 1922 г., стр. 238)

 15. Да произнесем следните думи гласно:

  „Да дойде“ (3 пъти) – ръцете нагоре.

  „Духът“ (3 пъти) – ръцете нагоре.

  „Божий.“ (1 път) – ръцете нагоре.

  „Да очисти“ (1 път) – ръцете хоризонтално.

  „да очисти“ (1 път) – ръцете върху лицето.

  „да очисти“ (1 път) – ръцете хоризонтално.

  „пътя ни,“ (3 пъти) – ръцете успоредно напред.

  „Пътя на Духа на Истината.“ (1 път) – ръцете хоризонтално.

  „Да отстрани“ (3 пъти) – ръцете, като че отстраняват нещо отпред настрани.

  „всичките ни недоразумения.“ (3 пъти) – спущане на ръцете отгоре и настрани с широк замах.

  „Да се всели,“ (3 пъти) – ръцете отстрани към гърдите, като че нещо се влага.

  „да живее“ (3 пъти) – същото движение.

  „в нас.“ (3 пъти) – същото движение.

  „Да сме благи,“ (3 пъти) – движение отпред към гърдите.

  „както е Той благ.“ (3 пъти) – същото движение.

  „Да просветнат лицата ни“

  „с Божията светлина.“ (3 пъти) – ръцете нагоре, върху очите, хоризонтално, на челото, до устата, хоризонтално.

  „Да сме носители“ (3 пъти) – ръцете отпред, във вид на кръг надолу, като че се взема нещо и нагоре.

  „на Неговата“ (3 пъти) – същото движение.

  „съвършенна Любов.“ (3 пъти) – същото движение.

  „Любовта, дето Бог живее.“ (3 пъти) – същото движение и ръцете спират горе.

  „Дето мир царува.“ (3 пъти) – същото движение.

  „И радост пълни сърцата ни.“(3 пъти) – същото движение.

  „Да дойде Духът Божий.“

  „Да очисти пътя ни.“

  „Пътя на Духа на Истината.“

  „Да отстрани всичките ни недоразумения.“

  „Да се всели да живее в нас.“

  „Да сме благи, както е Той благ.“

  „Да просветнат лицата ни с Божията светлина.“

  „Да сме носители на Неговата съвършенна Любов.“

  „Любовта, дето Бог живее.“

  „Дето мир царува.“

  „И радост пълни сърцата ни.“

  „Духът Божий“ (с пеене).

  „Духът на вечността.“

  „Духът пресвяти“ – ръцете нагоре.

  „Който пълни“ – ръцете на гърдите.

  „Сърцата ни с Любов“ – ръцете на гърдите.

  „Духът благий“ (3 пъти) – ръцете на гърдите.

  В произнасяне на думите се вижда где е вашето сърце и какво ви липсва. Когато дойдете до туй учение, то ви показва недостатъците на хората. Не се произнася лесно една дума!

  (из „Беседи, обяснения и упътвания от Учителя“, 1922 г., стр. 239–241)

 16. „Благословен е Той, Който ни благославя, Бог на Любовта. Благословен е Той“ (изпя се с положение на ръцете настрани).

  „Който ни благославя“ (изпя се, ръцете настрани).

  „Бог на Любовта“ (бавно пеене с бавно спущане на ръцете от страни до долу).

  „Бла-го-сло-вен“ (пеене с бавно издигане на ръцете на страна).

  „Бла-го-сло-вен е Той“ (пеене с бавно спущане ръцете надолу).

  „Кой-то ни“ (пеене с бавно издигане ръцете нагоре).

  „Бла-го-сла-вя“ (пеене, ръцете разтворени напред).

  „Бог на Любовта“ (пеене с бавно сваляне ръцете надолу).

  „Бог на Любовта“ (ръцете хоризонтално).

  „Бог на Любовта“ (ръцете се свалят надолу бавно).

  „Бог на Любовта“ (ръцете настрани;).

  „Любовта“ (ръцете надолу).

  „Бог на“ (ръцете настрани).

  „Любовта“ (ръцете надолу).

  „Бог на“ (ръцете настрани).

  „Любовта“ (ръцете напред).

  „Благословен е Той“ (4 пъти – с движение на ръцете настрани и напред).

  „Благословен е Той“ (3 пъти – ръцете отпред, малко прибрани, с движение на хвъркане).

  „Който ни благославя“ (бавно спущане на ръцете с хвъркане не съвсем до долу – 1 път).

  „Който ни благославя“ (ръцете в последното положение, с хвъркане – 2 пъти).

  „Който ни благославя“ (ръцете настрани, с хвъркане – 3 пъти).

  „Благославя“ (няколко пъти кръгообразно движение на ръцете със слабо приклякане).

  „Благославя“ (няколко пъти ръцете в движение напред, нагоре, напред, нагоре и т.н.).

  „Да сме благи“ (същите движения – 3 пъти).

  „Благи“ (същите движения, само че по-бързи – 3 пъти).

  „Благи“ (ръцете се движат отгоре надолу, до пръстите на краката).

  „Благи“ (ръцете се дигат нагоре).

  „Благи“ (много пъти – ръцете се движат кръгообразно около тялото и остават хоризонтално).

  „Да сме силни“ (ръцете напред).

  „Да сме крепки“ (ръцете настрани).

  „Да сме твърди“ (същото положение).

  „Твърди, като диамант“ (същото положение).

  „Да сме чисти“ (ръцете напред).

  „Като живата вода“ (същото положение).

  „Да сме чисти, като живата светлина“ (същото положение).

  „Да сме чисти, като Любовта“ (същото положение).

  „Нашият закон е чистата Любов“ (ръцете настрани).

  „Нашият път е чистата светлина“ (ръцете напред).

  „Нашето Слово е Мъдростта“ (ръцете настрани).

  „Ние сме всички крепки в Бога на Любовта“ (ръцете напред).

  „В Него ние победихме света“ (настрани).

  „В Неговата Любов ние добихме своята свобода“ (ръцете напред).

  „Ние сме веч свободни от закона на смъртта“ (ръцете настрана).

  „Необятната Любов ни въздигна“ (ръцете напред).

  „Безпределната Мъдрост ни оживи“ (ръцете настрани).

  „И едната неизказана Истина ни възкреси“ (ръцете напред).

  „Святи Отче на Небето, ние осветихме Името Ти“ (ръцете настрани).

  „Ние свършихме делото Ти“ (настрани).

  „И въдворихме Твоето Царство“ (настрани).

  „Благословен Си Ти отсега за през всичките векове. Амин“ (ръцете настрани и долу).

  Изпяхме „Амин“ 7 пъти с движение на ръцете: настрани и кръгообразно, със слабо приклякане.

  Забележка: При тези движения на ръцете, хвъркането, това е раздрусване на вашето съзнание, раздрусване, събуждане.

  (из „Беседи, обяснения и упътвания от Учителя“, 1922 г., стр. 326–329)

 17. Формули, дадени на събора през 1910 год.:

  Целогодишно сутрин рано се правят следните упражнения:

  1. „Слушам, ставам, здрав съм, силен съм, бодър съм.“

   Правят се три пъти с движение на ръцете. При изговаряне „слушам“ двете ръце се поставят с дланите срещу ушите, с пръсти нагоре. „Ставам“ – ръцете силно се изхвърлят перпендикулярно нагоре. „Здрав съм“ – ръцете се изхвърлят хоризонтално в страни с дланите надолу. „Силен съм“ – ръцете се събират пред гърдите с дланите надолу със съответните пръсти едни срещу други. „Бодър съм“ – ръцете се спущат отстрани на тялото към земята.

  2. „Събличам стария човек на греха, събличам всички мои немощи, болести и заблуждения, и ги изпращам в земята.“

   Ръцете се изхвърлят над главата, срещат се една длан с друга, с пръстите нагоре и се прави обливане с паси надолу до земята, като ръцете се изтърсват в земята.

   „Обличам новия човек на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта.“ Ръцете се издигат нагоре над главата по обратния път.

   Упражнението се прави три пъти.

  3. „Благодаря Ти, Господи, за магнетичната сила на Земята, произведена от слънчевата енергия, която изпращам в малкия ми мозък – да се разпръснат всички зли и отрицателни сили в мене.“

   Разкрачен стоеж, навеждане и движение на ръцете като за обхващане – дланите нагоре, лявата над дясната. Изправя се тялото и двете ръце минават зад тила – дясната длан е над лявата, т.е. без да са се разделяли. През време на упражнението се произнася горната формула.

   „Господи, подмлади и обнови всяка клетка в моя организъм..“

   „Обгърни ме, Господи, с Твоята диамантена мантия. Настрана от мене всички отрицателни състояния.“ – Ръцете се разтварят встрани с длани надолу и загребват надолу, и отново с леко приклякане се изтласкват нагоре под наклон 45° с длани напред.

  4. „Отварям сърцето си пред Духа на моя Отец.“ – Ръцете се вдигат нагоре с широко разтваряне с длани една срещу друга.

   „Моето тяло ще стане врата. По тоя път ще дойде Духът Божий и ще се слее с моя разум да образува Мъдростта.“ – Ръцете се допират върху темето на главата.

   „Ще се слеят с моето сърце да образуват Троицата.“ – Двете ръце се поставят върху сърцето.

   Упражнението се прави три пъти.

  5. С дясната ръка се хваща палецът на лявата ръка и се произнася: „Да се усили моята воля!“ Хваща се показалецът и се произнася: „Да се усили моето благородство!“ Хваща се средният пръст – „Да се усили моята справедливост!“ Хваща се безименният – „Да се усили светлината, знанието и любовта ми към науката, и изкуствата!“ Хваща се кутрето и се произнася: „Да се усилят практическият опит и обходата ми!“ След това се хващат с лявата ръка пръстите на дясната и по същия начин се произнасят формулите.

  6. Поставя се лявата длан срещу лицето и показалецът на дясната ръка се допира до върха на показалеца на лявата ръка. Провлачва се показалецът надолу до достигане на долния край на дланта. Пръстът се връща нагоре по следващия среден пръст, докато стигне върха му. От върха на средния се спуща надолу до долния край на дланта и потегля към безименния пръст, след това по кутрето.

   Произнасят се формулите:

   • „Да бъда благороден (благородна)“ – движение надолу по показалеца. Нагоре се мълчи.

   • „Да бъда справедлив (справедлива)“ – движение по средния пръст.

   • „Да имам светлина, знание и любов към науката и изкуствата“ – движение по безименния пръст.

   • „Да имам практически опит и обхода“ – движение по кутрето.

   • „Да имам любов към Бога“ – последно движение по палеца от върха надолу.

   Същото се повтаря и с другата ръка.

  7. Обтяга се дясната ръка напред с дланта нагоре. С палеца по реда на пръстите от показалеца се допират върховете на пръстите, като за всеки от тях се произнася съответната формула:

   • „Да бъда благороден (благородна).“

   • „Да бъда справедлив (справедлива).“

   • „Да имам светлина, знание и любов към науката и изкуствата.“

   • „Да имам практически опит и обхода.“

   Обръща се обтегнатата ръка с дланта надолу и по същия начин се изреждат пръстите със същите формули. Същото упражнение със същите формули се прави и с лявата ръка.

  8. Поставят се пръстите на дясната ръка върху хълмовете в основата на пръстите на лявата ръка и се издигат ръцете перпендикулярно нагоре като се произнася формулата: „Свързвам се с всички напреднали същества от Ангелската Йерархия и ги моля да ми помагат, и да ми съдействуват в живота“. Три пъти се издигат ръцете и се произнася формулата.

   Същото се повтаря и като поставим пръстите на лявата ръка върху хълмовете на дясната.

  9. Разтварят се ръцете встрани. Поставя се дясната ръка върху пръстите на лявата. Издишва се въздухът през устата. Вдишва се през носа, докато ръцете се обтегнат с плъзгане по лявата ръка и двете ръце дойдат встрани, обтегнати. Упражнението е непрекъснато, лявата ръка се притегля към дясната и се издишва. Това се прави 21 път.

 18. „Всичко, каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което Бог е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа.“ (три пъти)

  Ръцете с допрени длани са насочени към Слънцето. Представяме си, че обхващаме в кръг всички планети подред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. (Плутон не е даден, понеже още не е бил открит.)

  След това с ръце пак към Слънцето се казва: „Амин, тъй да бъде!“

  Учителят

 19. Прави се при изпадане в противоречие.

  С първите три пръста на дясната ръка хванете палеца на лявата ръка и кажете: „Чрез Божията Любов всичко се постига“ (три пъти).

  „Чрез Божията Любов, Която се проявява в човешките сърца, всичко се постига.“ (три пъти)

  Ще го правите често, толкова често, колкото пъти се намерите в противоречие с живота.

  Учителят

 20. Шестте гимнастически упражнения, които се правят преди Паневритмията:

  1. Първо упражнение.

   Изпълнение: Изходно положение: ръцете спуснати, краката прибрани, стойка бодра. Ръцете се издигат отстрани нагоре в широки полукръгове, като идват над главата изопнати, леко допрени с върховете на пръстите. Десният крак прави крачка назад. Ръцете се спускат отпред, като че се прави обливане, едновременно с това бавно приклякане, ръцете достигат чак до земята. В това време дясното коляно едва докосва земята. Бавно изправяне, ръцете се издигат отпред нагоре успоредно, с дланите нагоре, като че загребват нещо. Като се изправим, те заемат първото положение над главата. След това левият крак прави крачка назад. Повтарят се същите движения. После десният крак прави крачка назад, правят се същите движения. След това десният крак прави крачка напред – пак същите движения. И тъй, три крачки назад и три крачки напред. След третата крачка напред и изправянето, левият крак се прибира при десния, ръцете се спускат пред лицето надолу и заемат изходното положение.

   Обяснение: Това упражнение носи успокоение, уравновесяване. Ти искаш да бъдеш господар на себе си, туряш ума, сърцето и волята си в служба на Бога. Слизаш до Земята да работиш. После пак се повдигаш, за да приемеш. При това упражнение ти влизаш във връзка с Божественото в себе си, в съгласие с Разумното в света.

   Упражнението се прави с произнасяне на формулата: „Господи, да дойде Твоето благословение върху моята душа“.

  2. Второ упражнение.

   Изпълнение: Изходно положение, както при първото. Ръцете отстрани, нагоре, допират се над главата, изопнати с върха на пръстите. Десният крак – крачка назад. Бавно приклякане. В това време ръцете, както са успоредни, се спускат в полукръг напред-надолу, докосват земята, загребват навътре – дясното коляно докосва земята, бавно изправяне. В това време ръцете с длани нагоре се движат пред тялото нагоре, като че са почерпили нещо и докато се изправим, те отиват успоредно нагоре над главата, заемат първото положение, леко допрени с върховете на пръстите. Със същите движения се правят три крачки назад и три крачки напред. След третата крачка напред и изправянето, прибира се левият крак при десния. Ръцете се разтварят в широки полукръгове в страни и се спускат надолу, както при изходното положение.

   Обяснение: При второто упражнение влизаш във връзка с природата, вземаш от нея и го предаваш на земята. При това упражнение ти си в съгласие с Любовта.

   Упражнението се прави с произнасяне на формулата: „Да се изпълни душата ми с Божията Любов“.

  3. Трето упражнение.

   Изпълнение: Изходно положение, както при първото упражнение. Дясната ръка прави широк полукръг отзад, нагоре, силно изопната, идва в положение на 45 градуса наклон горе-напред. Левият крак прави крачка назад, бавно приклякане, като дясната ръка се спуска и слага върху дясното коляно в момента, когато лявото коляно докосва леко земята. Бавно изправяне. Дясната ръка се прибира спусната отстрани – заема се изходното положение. После лявата ръка нагоре, десният крак назад. Повтарят се първите движения, само че с лявата ръка. Тъй се правят три крачки назад, след това три крачки напред.

   Обяснение: При това упражнение едната ръка се поставя върху коляното. Коляното е Доброто. Ъгълът, който се образува между бедрото и пищяла при коляното, показва единството с невидимия свят. Това, което е написано на ръката, ти го туряш върху Доброто като основа, тоест върху коляното. Всеки пръст има особено значение. Значи всички духовни сили, които пръстите изразяват, са поставени върху Доброто като основа.

   Упражнението се прави с произнасяне на формулата: „Да възрастне в мене Божията Правда.“

  4. Четвърто упражнение.

   Изпълнение: Изходно положение, както при първите упражнения. Двете ръце се дават хоризонтално, изопнати напред, успоредни, с дланите надолу – десният крак назад, ръцете отиват надясно, като остават успоредни, след това бавно приклякане, дясното коляно докосва леко земята и бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват наляво. Когато се изправим, десният крак е още назад, ръцете са хоризонтално успоредни и наляво. Тежестта на тялото е върху десния крак. След това левият крак отива крачка назад, приклякане, леко докосване с лявото коляно земята, бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват надясно. Така се правят три крачки назад и три крачки напред. След това левият крак се прибира при десния, ръцете се разтварят в страни хоризонтално и се спускат долу.

   Обяснение: Четвъртото упражнение показва как да работим, как да служим. Всичко дисхармонично в сърцето изхвърляш навън – когато отиват ръцете наляво. И всички безпокойства в ума изхвърляш навън – когато ръцете отиват надясно.

   Упражнението се прави с произнасяне на формулата: „Ще служа Господу с всичката си душа.“

  5. Пето упражнение.

   Изпълнение: Изходно положение, както при първите упражнения. Ръцете се разтварят в страни с дланите нагоре, правят полукръгове, сгъват се в лактите и докосват с върховете на пръстите раменете. Десният крак прави полукръг назад около левия, като докосва от другата му страна с върха на пръстите земята, после пак се връща в първото положение. Този полукръг десният крак прави три пъти. Третия път, след като докосне земята зад левия крак, не се връща в първото положение, а се дръпва крачка назад, бавно приклякане, дясното коляно леко докосва земята, след това бавно изправяне. Тежестта на тялото се премества върху десния крак. След това левият крак прави три полукръга около десния по същия начин, след което крачка назад с него, приклякане и изправяне. По този начин се правят три стъпки назад и три стъпки напред. След това левият крак се прибира при десния. Ръцете, които през цялото време са стояли с допрени до раменете пръсти, се разтварят в страни, описват широки полукръгове и се спускат свободно надолу.

   Обяснение: Като стоиш на левия крак, а десният се движи около левия, уравновесява се сърцето ти; става събуждане на сърцето чрез ума. А като стоиш на десния крак и левият се движи около десния, уравновесява се умът – работиш в ума си. Тогава става събуждане на ума посредством сърцето. Така с опиране последователно на десния и левия крак става уравновесяване на ума и сърцето. Рамото е място на ангелския свят. Когато човек туря ръцете си на рамената, това показва свързване с ангелския свят.

   Упражнението се прави с произнасяне на формулата: „Ще се радвам на Божиите дела.“

   Шесто упражнение.

   Изпълнение: Изходно положение, както при първите упражнения. Десният крак крачка назад, приклякане, дясното коляно леко докосва земята. В това време ръцете се сгъват пред гърдите, дланите успоредни, пръстите насочени напред. След това ръцете се изопват напред със сила, успоредни една на друга, дланите вървят една срещу друга успоредно – духва се силно, чува се звукът „ху“ – ръцете пак се прибират в първото положение пред гърдите и се повтаря това движение шест пъти с духането. След това ръцете се сгъват пред устата, допрени с върха на пръстите (палеца, показалеца и безименния), дланите навън. След това ръцете се разтварят настрани, като се прави леко дъхане. Едва се чува „хъ“. пак се прибират ръцете пред устата и се повтаря това шест пъти. След шестия път ръцете остават настрани хоризонтално, бавно изправяне, десният крак се прибира при левия, ръцете се спускат отстрани долу.

   Обяснение: С духането чистиш ума си. Това е електричен процес. „Господи, да дойде Твоят Дух и да ме очисти.“ Това е обяснението на духането. Това човек казва в ума си. А при дъхането се произнасят мислено следните думи: „Господи, да дойде Твоят Дух и да ме благослови“.

   Упражнението се прави с произнасяне на формулата: „Ще ходя в пътя на Истината.“

  Упражненията се правят съсредоточено, мисълта следва всячко движение, съзнанието е будно, концентрирано. Тези упражнения правим през цялата година. Когато от 22 март се започне Паневритмията, понякога се правят преди нея.

  Движението на десния крак указва влияние върху мозъка, а на левия – върху симпатичната нервна система. Като движиш десния крак, уравновесяваш мъжкия принцип. А като движиш левия крак, уравновесяваш женския принцип в себе си. С движението на десния си крак ти предаваш нещо на ума си, а с движението на левия си крак, предаваш на сърцето си.

  Същевременно тези шест упражнения изразяват инволюцията и еволюцията. Например, при първото упражнение, когато спущаме ръцете си надолу, то означава слизане на Духа – инволюция. Също така и първите три крачки назад – това е пак слизане, инволюция.

  А издигането на ръцете нагоре означава еволюция или възлизане; същото изразяват и трите крачки напред.

  Надолу и назад са синоними, нагоре и напред – също.