1. „Бог е Любов, Бог е Мъдрост, аз съм Добро, аз съм Истина.“

  (Формула при изпитания и за лекуване. Мощно оръжие срещу злото. Нападне ли ви злото, при всички нещастия, противоречия, злини и изкушения, и за да запазите любовта си, изговаряйте тази формула.)

 2. „Бог живее в мене и аз живея в Бога.“

 3. „Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.“ (три пъти)

 4. „Господи, да възрасне в мен всичко онова, Божественото, което Си вложил в мене още преди създание мира.“

 5. „Господи, опази живота ни, за да проповядваме за Тебе.“

  (Тази формула Учителят е дал за опазване по време на бомбардировките.)

 6. „Колкото и да е трудна тази работа, аз ще я свърша с Бога и с Духа, Който ме ръководи.“

  (Формула за случаите, когато се намираме в трудно положение.)

 7. Свещена формула:

  „Милостивий, Святий и Благий Господи, изяви ми светлината на Твоето Лице да сторя Твоята Воля.“

 8. Тази формула трябва да се произнася всред природата, на отворено, на двора, в гората, на полето, като се гледа природата. Хубаво е формулата да се произнася всеки ден.

  „Велик Си Ти, Господи!“

  „Велики са Твоите Дела!“

  „Велико е Името Ти над всичко!“

  „Във всичко и във всички виждам Тебе и любя Тебе!“

  „Ще Ти служа през цялата вечност!“

  (Из песента на Учителя „Химн на Великата душа“.)

 9. „Аз ще се подмладя. Господи, благодаря Ти за ума, за сърцето, за душата и за духа, които Си ми дал. Отсега нататък ще работя така, че да Те позная и да вляза във Вечния живот.“

 10. Формула от Пентаграма:

  „В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа.“ (три пъти)

  „Това е една от най-силните формули“ – е казал Учителят.

 11. Когато се намериш в трудно положение, тури ръката си на главата, на сърцето, на стомаха и кажи: „Не губи времето си! Не се занимавай с празни работи! Не мисли за изгубеното богатство! Не се страхувай от лошите условия, защото те носят такова знание, каквото не може никой да ти даде“.

  Учителят

 12. При голямо страдание кажи: „Такава е разумната Воля Божия, такава е Великата Воля Божия. Такава е Волята на безпределния Космос“.

  Учителят

 13. Каквото добро или зло да ви се случи, веднага произнесете в себе си тази формула и вижте какво ще стане в душата ви: „Господи, аз Те благославям хиляди и милиони пъти“.

 14. „Любов преизобилна, Любов светла, Любов свята всели, Господи, в сърцето ми, да любя всичко, да любя всички.“

 15. При явяване на ангел: „Господи, благодаря Ти, че ми се изяви чрез това същество“.

 16. „Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила да изпълня Твоята блага Воля, без никакво изключение.“

 17. „Бог царува на Небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му благословено.“

  Произнася се три пъти дневно – сутрин, на обед и вечер: „Бог е Любов, Бог е Всемъдър, Бог е Всеблаг“.

  Когато си най-долу и се чувствуваш безсилен да си помогнеш, кажи: „Господи, аз съм немощен, а Ти Си силен – прояви се“. И Бог ще се прояви, но ти трябва да имаш вяра. Тя е въжето, за което ще се хванеш, и Господ ще те изтегли напред.

  Учителят

 18. „Божият Дух, Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя.“ (три пъти)

  Произнася се сутрин след ставане от сън, в 12 часа и вечер преди лягане.

  Учителят

 19. „Господи, тъй както всички светии Ти служат, тъй както всички ангели Ти служат, тъй както всички добри, праведни хора Ти служат, така и аз с техния Дух се обръщам към Тебе, изяви ми се.“

 20. Да прекъсваме работата си от време на време за 1–2 минути и да казваме: „Господи, благодаря Ти, че живея, благодаря Ти за всички блага, с които съм заобиколен“.

  Или: „Господи, благослови всички души, нека да Те познаят. Твоята Любов да потече през техните сърца“.

  Учителят

 21. „Господи Боже наш, да дойде Твоето Царство на Земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти Си призовал, да заемат своето място в Царството Ти и да Ти служат с радост и веселие.“

 22. „Благодаря Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър, Вселюбящ, Всеблаг.“

 23. „Бог бди над мене, Бог ще бди над мене, моето упование е в Бога.“ „(три пъти)“

 24. „Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да се изпълни Волята Божия, да се изпълни Божият план, Който Бог е намислил за мене. Да бъде Волята Божия. Аз ще работя да стане, както Бог е наредил.“

 25. „Господи, да пребъде Твоят Дух на Любовта, Твоят Дух на Мъдростта и Твоят Дух на Истината в нашите сърца.“

 26. „Господи, благодаря Ти, че Си ми дал един отличен ум, в който Си положил Твоята Мъдрост; едно отлично сърце, в което Си положил Твоята Любов. С тази Любов и Мъдрост аз искам да Ти служа.“

 27. „Затварям очите си за физическия свят, отварям ги за духовния, ангелския и Божествения свят.“ (три пъти)

  „Затварям ума си за физическия свят, отварям го за духовния, ангелския и Божествения свят.“ (три пъти)

  „Затварям устата си за физическия свят, отварям я за духовния, ангелския и Божествения свят.“ (три пъти)

 28. „Ученик съм, служител на Бога. Ученик съм, живея с Бога, в Бога и за Бога.“

 29. Ученикът неизбежно ще мине през вътрешни борби и противоречия, но той не бива да се обезсърчава. Произнасяйте следната формула: „Душо моя, с тебе е Бог, ти ще победиш! Аз вярвам в един Бог на Любовта. Аз вярвам в един Бог на Мъдростта. Аз вярвам в един Бог на Истината“.

  Учителят

 30. „Ихриш бен рут“, т.е. „Господи, където ме зовеш, там отивам“.

 31. Като посетиш някой дом: „Господи, излей Твоето благословение върху този дом“.

 32. Като ти дойде някой гост: „Благодаря Ти, Господи, че ме посети чрез този човек“.

 33. „Дето и да ме изпратиш, Господи, ще извърша Волята Ти, защото Те обичам.“

 34. „Да подчини Бог всяко низше действие в нас на Духа на Истината.“

 35. „Господи, помогни ми в работата, да покажа на хората, че с Тебе ще изкарат повече, отколкото ако очакват на себе си.“

 36. „Господи, научи ни да мислим за нашите братя и сестри, както Ти мислиш за тях. Научи ни да чувствуваме добре и да постъпваме добре.“

 37. „Господи, готов съм още сега да изпълня Твоята Воля, Която движи всичко живо в света. Ако съм намерил благодат пред Тебе, нека да почувствувам радостта Ти в Името на Твоята Любов, Мъдрост и Истина.“

 38. „Господи, искам да придобия кротостта, да я приложа в живота си. Ще следвам Твоя път неотклонно без никакво колебание.“

 39. „Малък съм, Господи, дай ми капчица от Твоето знание, за да мога по-лесно да порасна.“

 40. „Бог е Любов, Бог е Живот, Бог е Светлина. Господи, дарувай ми Твоя Дух.“

 41. „Елохим нева сензу.“ Това е формула, приложи я и ще видиш силата ѝ.

  Учителят

 42. „Мерухим, мерухим, мерухим. али бехар... махатма аум.“

  С тези думи ще призовавате светлите същества и Духа на вдъхновението.

  Учителят

 43. Дойде ти някоя хубава мисъл да направиш нещо добро. Не казвай: „Ако е рекъл Господ“, но кажи: „Амин, така да бъде, както е рекъл Господ“. Дойдеш ли до това положение да изпълниш това, което Бог ти повелява, ще кажеш: „Аз ще изпълня Волята Божия, ако ще и целият свят да ме тъпче. Аз зная, че никоя сила не е в състояние да отнеме от мене това, което Бог ми е дал“.

  Учителят

 44. Ако си в затвор, кажи: „Господи, готов съм отсега нататък да посветя живота си на Тебе, без да нарушавам Твоя закон. Избави ме от този затвор, по който начин искаш“.

  Учителят

 45. Ученикът на новото всякога казва „мога“. Кажеш ли „не мога“, ти обезсилваш Бога в себе си. Като кажеш „мога“, ти Му даваш сила да се прояви.

  Учителят

 46. Никой не може да свърши една работа, докато уповава само на себе си. Когато работиш кажи: „Господи, помогни ми да свърша работата си, както Ти разбираш“. След това кажи: „Господи, сега пък аз в Тебе ще свърша своята работа. И като свърша своята работа в Тебе, Ти ще се произнесеш за нея“.

  Учителят

 47. „Господи, аз искам да живея добър, правилен живот.“

  Кажете и забравете тази мисъл. Тя ще се осъществи.

  Учителят

 48. Срещнеш някой човек, кажи си мислено: „Господ живее в тебе, ти си добър човек, Господ живее в мене – аз съм добър човек“.

  Учителят

 49. Духнете и кажете: „Х-у-у, очисти ме, Боже, от лошите мисли и благослови душата ми“.

  Учителят

 50. При пристигане на планинско място казвайте: „Добри и светли същества, пазители на това място, приемете ни на гости при вас и нека Божието благословение да бъде над вас“. При тръгване, напускане на мястото: „Добри и светли същества, пазители на това място, благодарим ви за гостоприемството. Останете си с мир и нека Божието благословение бъде над вас“.

  Учителят

 51. Според степента на знание и развитие, и според службата, която изпълняват тези същества от Великото Всемирно Братство, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората, са наредени в една йерархична стълба и са познати под имената:

  1. серафими – Братя на Любовта.

  2. херувими – Братя на Хармонията.

  3. престоли – Братя на Волята.

  4. господства – Братя на Интелигентността и Радостта.

  5. сили – Братя на Движението и Растенето.

  6. власти – Братя на външните форми и изкуствата.

  7. началства – Братя на времето и такта.

  8. архангели – Братя на огъня и топлината.

  9. ангели – Носители на живота и растителността.

  Последния десети чин ще заемат напредналите човешки души.

 52. „Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък, защото живея в Любовта на Бога, Който е вечен, безконечен.“

 53. „Господи, искам да изявявам доброто, което Си вложил в мен, както Ти го изявяваш. Искам да бъда добър и да постъпвам като Тебе. Научи ме да изпълнявам Волята Ти, както Ти искаш. Всичко да бъде за слава Божия.“

 54. „Господи, облечи ме с надежда. Господи, изпълни ме с вяра. Господи, съедини ме с Любовта, за да изпълня Твоята блага Воля.“

 55. Магическа формула: „Велики Господи на вечността, заради Тебе съм готов да понеса всички страдания и изпитания!“

 56. Формула при мъчнотии: „Господи, дай ми малката топлинка, дай ми малката светлинка! Господи, да бъде всичко за Твоя слава! Всичко да бъде за слава Божия!“

 57. Формула при отчаяние: „Господи, аз искам да живея добър, правилен живот. Господи, изведи ме от това състояние на безумие и ме въведи в Закона на свободата, за да мисля правилно“.

 58. За възстановяване връзката с Бога: „Господи, досега живях нередовен, неправилен живот, никога не съм говорил Истината. Помогни ми да изправя живота си и да вървя напред“.

 59. „Господи, както работят разумните същества на Небето, така искам и аз да работя на Земята.“

 60. При нещастие: „Господи, научи ме как да извадя повече поука от скръбта и нещастието си“.

 61. Когато се намираш в трудно положение, тури ръката си на главата и на сърцето, на стомаха и кажи: „Не губи времето си! Не се занимавай с празни работи! Не мисли за изгубеното богатство! Не се страхувай от лошите условия, защото те носят такова знание, каквото не може никой да ти даде!“

  Учителят

 62. Ако дойдеш до едно противоречие в себе си, до една невъзможност за тебе, ще кажеш: „У Бога всичко е възможно. Аз живея в Него и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна“.

  Учителят

 63. На Рила присъствуват напреднали разумни същества. Към тях се обърнете и ги поздравете с думите: „Светли братя, ние ви поздравяваме и желаем Господ да ви благослови“.

  Учителят

 64. През тази година да снемете излишните товари, що тежат върху вас, и в моменти на съмнение, материални утеснения и пр. почнете да размишлявате, и кажете: „Ако Господ е искал този товар да го нося, ще го нося и изнеса, ако ли не, тогава нека се отмахне товарът“.

  Учителят

 65. Когато имаш нужда от вяра, ще кажеш: „Господи, изпълни ме с вяра“.

  Когато имаш нужда от Любов, ще кажеш: „Господи, съедини ме с Любовта“.

  Учителят

 66. Три правила:

  1. На първия ден от месеца: „Да дойде Царството Божие на Любовта, да разгърне чувствата в душата ми и да блесне Истината“.

  2. На осмо число от месеца кажи: „Да се изяви силата на вечния Дух, Който проявява Мъдростта“.

  3. В последния ден от месеца и при новолуние кажи: „Да дойде благословението на апостолския чин, за да уловим Вселената и да вземем ключа в десницата си“.

  Учителят

 67. „Господи, затвори вратата на злото. Господи, дай мир и светлина на всяка душа.“

 68. „Бог живее във вас, вие сте добри.“

  С тези думи се побеждават лошите хора.

  Учителят

 69. „Господи, в Твоите Ръце предавам Духа си.“

  Тези думи на Христа може да ги кажеш в най-трудни изпитания.

  Учителят

 70. „Любов и съгласие.“

  Учителят е казал, че мъж и жена, когато се карат, или други някои, ако кажем тези думи, те ще се примирят.

 71. „Жив е Господ, Който е днес между нас.“

  Учителят е казал, че това са най-силните думи на света и може да се кажат само с чистота съвършена.

 72. „Вдъхновение, вдъхновение, вдъхновение.“

  С тези думи, казва Учителят, се успява във всяка работа.

 73. „Господи, осветявай пътя ми, за да намеря Истината.“

 74. „Господи, укрепи вярата ми, усили духа ми, облагороди сърцето ми, осени ме с Твоята вечна Любов, за да Ти служа с радост.“

 75. „Господи, помогни ми да израсна духовно.“

 76. „Господи, смили се над България, изпрати Божествените сили да я пазят от разруха.“

 77. „Да пребъде Бог в мен и аз да изпълня Неговия Закон тук на Земята.“

 78. „Господи, бди над България.“

 79. Когато срещнеш, когото и да е, обърни ума си към Бога и кажи: „Господи, да се прояви тъй, както Ти Се проявяваш“.

  Учителят

 80. „Господи, искам Твоята Любов, Твоята Мъдрост, Твоята Истина, Твоята Правда и доброта да пребъдват винаги в мене.“

 81. „Господи, благослови езика ми, за да излизат от него сладки, силни и красиви думи.“

 82. При трудни моменти в живота: „Господи, Ти Си ме изпратил на Земята, Ти ще ме избавиш от това затруднение“.

  Щом човек добие самообладание, страданията в живота му сами по себе си изчезват.

  Всички велики, възвишени души, които помагат на човечеството, са минали през дисциплината на страданията, само чрез тях те са разбрали своето предназначение.

  Учителят

 83. „Господи, помогни ми да изпълня Твоята блага Воля!“

 84. „Отче, аз разбрах, че само любовта към Тебе е великият смисъл на живота. Аз ще бъда съвършен – това е идеалът на моя живот. Господ живее в мене и аз живея в Него.“

 85. „Ще заквася сърцето и думите си с Любовта, слуха и ума си – с Мъдростта, зрението и духа си – с Истината, ръцете и силата си – с Правдата, краката и подвига си – с Добродетелта.“

 86. „Всичко, което е добро, мога да приема. Всичко, което е добро, мога да приложа. Всичко мога да направя чрез живия Господ на Любовта. Аз живея в Бога и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна. С Бога всичко мога.“

 87. „Мога да бъда търпелив, милостив; мога да обичам, да правя добро; мога да уча, да услужвам на хората. В доброто и разумното всичко мога да направя. Всичко мога да направя за Любовта към Бога, към своята душа, към своя ближен.“

 88. „Господи, облечи ме с Надежда! Господи, изпълни ме с Вяра! Господи, съедини ме с Любовта, за да изпълня Твоята блага Воля!“

 89. „С Бога всичко мога! За Бога всичко е възможно!“

 90. Когато обидиш някого: „Господи, прости ми, че не Те послушах!“

 91. „Бог е Любов – Любов, Която Христос е приел. Христос е Любов – Любов, Която ние сме приели. Ние сме Любов – Любов, която сега проявяваме. Да бъде благословен Господ.“

 92. Когато искаш да помогнеш на някоя душа, кажи си: „Господи, нека Твоят светъл Дух благослови всичко онова, което тази душа може да възприеме и да го обработи в себе си“.

  Учителят

 93. „Господи, благослови........ да ходи неуморно в пътя на Истината и доброто, и всичките му ѝ чувства, желания, действия и постъпки, да бъдат заквасени от живата Истина, която произтича от Духа на Любовта.“

 94. Старайте се, като дадете едно обещание, да го изпълните. Преди да обещаеш мисли хубаво, но обещаеш ли веднъж, кажи: „Тази дума Бог е казал, аз ще се застъпя за Бога“. Нашето съзнание трябва да предшествува обещанието.

  Учителят

 95. Пазете се от това – не изнудвайте другите да обещават. Ще оставите всеки да действува по своя воля.

  Учителят

 96. Мислите ли да направите нещо, не говорете нищо, само кажете: „Господи, ела ми на помощ!“

  Учителят

 97. „Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог е Истина. Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина да пребъдат в нас.“

 98. „Господи, скрий ме под крилете Си, за да Ти служа и да Те прославя.“

 99. „Господи, обичам Те при всички противоречия и страдания, които Си ми дал! Твоята Любов е мой идеал!“

 100. Искате ли да постигнете нещо, кажете: „Господи, Ти, Който Си направил и създал цялата Вселена, дай ми възможност да проявя Твоята сила, да създам и аз нещо, с което да Те прославя“.

  Учителят

 101. „Господи, дай ми светъл ум, чисто сърце и крепък дух, за да Ти служа през цялата вечност.“

 102. „Господи, дай благословение и на моите братя, както даваш и на мене. Аз ще Те слушам, както ме учиш. Ще прилагам Любовта, според както е Твоята Воля.“

 103. „Аз съм човек, служител на доброто. Аз съм частица от Великото Божествено Съзнание. Аз съм крепък като диаманта и светъл като Слънцето. Аз раста и ще раста, за да видя Лицето на Бога.“

 104. Формула при големи противоречия:

  „Да бъде Волята Божия!“

  Кажете ли така, няма да мине много време и въпросът ще се разреши. Изисква се упование, без съмнение и колебание.

  Учителят

 105. За прогонване на лоши мисли:

  При започване събираме двете ръце по трите първи пръсти, събрани в куп пред устата и изговаряме:

  „Да се разпръснат всички зли и лоши помисли от мене!“

 106. Аз ще ходя в пътя само на светлината, светлина, светлина.

 107. Не се запитвай дали си добър или не, но кажи:

  „Аз съм добър, трябва да влагам доброто във всяка мисъл, във всяко чувство и във всяка постъпка.“

 108. „Господи, просвети моя ум, най-добре да схвана и разбера задачите, които стоят пред прага на моята душа.“

 109. Вземи петолевка в джоба си и като срещнеш един беден, извади, колкото се падне в ръката ти и дай, като държиш в ума си мисълта: „Аз мога да бъда щедър. Ще дам без мисъл, че много съм дал“. И ще забравиш, че си дал. Тези действия не трябва да бъдат егоистични. Този закон е наречен: „Закон за Всемирното Изобилие“.

 110. Натъкне ли се ученикът на известни страдания и противоречия, да каже в себе си:

  „Такава е Разумната Воля Божия!“

  „Такава е Великата Воля Божия!“

  „Такава е Волята на Безграничния Космос!“

  Във време на такова страдание човек трябва да се обърне с пълна вяра и упование към Господа, към Великата Воля Божия. Така всичко ще се разреши.

 111. При противоречие кажи: „Господи, Ти, Който Си Любов, най-високият връх, помогни ми да се кача на този връх, оттам да погледна“.

 112. „В Името на Христовата кръв, пролята на Голгота, да се махнат от мене всички зли сили и мисли.“ (три пъти)

  При всяко свършване със сила изтласкваме навън събралия се въздух в гърдите, произнасяйки „фу“ и с отблъскващо движение на разперените встрани две ръце изговаряне на думите три пъти.

 113. При противоречие кажи:

  „Господи, Ти, Който Си Любов, най-високият връх, помогни ми да се изкача на този връх, от там да погледна.“

 114. „Господи, искам да бъда любеща, светеща душа. Да помагам на другите души. Да се пробуди моето Божествено съзнание. Да завърша своите изпити на Земята. Не искам да я напускам. Ще живея на Земята при всички условия, както Ти искаш!“

 115. Спрете се на едно лице и всеки ден в определен час му изпращайте по една добра мисъл, но не във ваша полза.

  Например: „Да стане по-благ, по-добър, да се смекчи“, и това правете за една седмица. Проверете резултата. Но бъдете много внимателни, когато работите с мисълта.

  Учителят

 116. Ако някой е зле настроен към тебе, кажи:

  „Господи, направи така, този човек да се нуждае от помощ и да няма никой друг, който да му помогне, освен мене.“

  Когато стане така, този неприятел ще ти стане приятел.

 117. Стани рано сутринта, започни да работиш и кажи: „Иова и ре“. Това значи: „Господ ще промисли“. Бог е промислил вече, ти ще работиш и хлябът ще дойде. Обеднял някой, ще забогатее. Пропаднал на изпит, ще издържи. Изгубил парите си, щастието му ще проработи. Каквото и да ви се случи, дръжте положителна мисъл в главата си.

 118. „Вярвам в Бога и ще живея по Бога, и няма да правя на никого нищо лошо.“

 119. „Аз ще бъда изправен в мислите, чувствата и постъпките си, за да виждам живота и да служа съзнателно.“

 120. „И най-големите страдания, които минавам, са измет за мен в сравнение с великата привилегия, която имам, че съм ученик на Великото Всемирно Бяло Братство.“

 121. „Господи, просвети ума ми. Дай ми светлина и знание да разбирам Волята Ти и да я изпълнявам.“

 122. За една седмица изговаряйте по 10 пъти сутрин, обед и вечер формулата:

  „Бог е Любов, Бог е Светлина, Бог е Живот.“

  Едновременно с това с двете ръце масажирайте по главата, от челото до темето и малкия мозък.

 123. „Аз мога да служа. Аз служа. Аз служа само на Бога.“

 124. „Господи, готов съм да изпълня програмата Ти, тъй както Си я наредил. Да бъде Твоята Воля.“

  „Господи, аз съм в хармония с живата Природа и нека потече Божието благословение през мен.“

  „Да се прослави Божието Име в мен!“

  „Да се въдвори Царството Божие в мен!“

  „Да бъде Волята Божия!“

  „Господи, научи ме по новия начин да схвана Любовта и по новия начин да я приложа.“

 125. Всеки духовен или учен човек е оставен сам на себе си да разреши важния въпрос за своята съдба. В разрешението си да каже:

  „Само един Път има – Той е Пътят на Любовта.“

  „Само едно постижение има – то е постижението на Мъдростта.“

  „Само една Мисъл има – и Тя е Мисълта на Великата Истина, в Която силите са групирани и обединяват всичко в Бога, в тази Вечна Любов, Която осмисля човешкия живот.“

 126. „Господи, просвети моя ум, щото най-добре да схвана и разбера задачите, които седят пред прага на моята душа.“

 127. Ученикът трябва да избягва похвалството и да не предизвиква похвали из устата на другите. Ако бъде похвален, да каже: „Не моята слава, Господи, а за Твоята да бъде“.

 128. Произнася се в определен час:

  „Господи, благоволи да възстановиш Любовта, Мъдростта и Истината в сърцата и душите на всички ръководещи лица по Земята, за да живеят всички хора в мир и радост, и да се почувствуват като братя и сестри с Един Баща.“

 129. Мотото на Любовта

  „С Любовта всичко може. Любовта е сила, която слага в равновесие всичко.“

  Изберете си една част от деня за 5 минути за произнасяне на едно и също мото с мисъл. Струя в пространството за Бялото Братство. Може с мотото на Любовта като обливате с Божествената Любов Братствата, братята и сестрите, Изгрева, Бялото Братство.

  Учителят

 130. Пентаграмът и формулите в него. (виж стр. 154)

  Още от древно време е известен Пентаграмът. Той е даден от Великите посветени в окултните школи, но е даван само със своите линии, без символи, думи и букви. Пентаграмът изобразява Пътя на ученика, Пътя, който човек изминава до постигане на съвършенството.

  Пентаграмът е символ на петте велики добродетели и петте велики принципа: Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта.

  Живият Пентаграм е човекът – главата, двете ръце и двата крака. Главата е Истината, десният крак – Правдата, дясната ръка – Мъдростта, левият крак – Добродетелта, лявата ръка – Любовта. Тези пет точки са пет центъра, през които непрестанно се изливат токове, протичат енергии. Пет точки, които ни ограничават в света на проявеното, на формите, но силите текат, за тях няма ограничение и изграждат в невидимия свят невидимия човек. Петте върха са петте места, през които може да се влезе в пътя.

  Като наблюдаваш човека, виждаш в него петте добродетели: правата, която води от левия крак към главата, е Истината; от главата към десния крак е Правдата; от десния крак към лявата ръка е Любовта; от лявата ръка към дясната е Мъдростта, и от дясната ръка към левия крак е Добродетелта.

  Учителят в разговор е казал: „Някои считат Пентаграма като една мъртва форма, без никакво действие. Те много се лъжат. Пентаграмът е извор на живот, извор на светлина. От Пентаграма извира светлина и като лъчи се разпространява наоколо. Защо? – Защото Пентаграмът не е обикновена фигура, а е построен по окултните закони. Окултни сили действуват в него“.

  Трептенията, които си излъчват от Пентаграма, са силни. Те действуват благотворно върху човека, повдигат го, вливат сили в него. Този символ може да съдействува на ученика, понеже създава наоколо приятна аура чрез окултните сили, които действуват в него. Обаче, ако в стаята, в която се намира Пентаграмът, се извършват отрицателни действия: лоши мисли, лоши чувства, каране, лъжа, престъпления и др., то става сблъскване между противоположни трептения. Това действува разрушително и причинява нещастия. „В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа“. Тези думи са много важни и със съсредоточено произнасяне имат мощно въздействие. Пентаграмът е Пътят на Божественото, Пътят на Душата и нейното развитие. Осъществил този символ в себе си, Божественият Дух ще се излива и работи през петте канала или ъгли.

  Когато петте принципа оживеят, човек се слива с Божествения свят и става една разумна, съзнателна същност, която знае вече да работи за еволюцията с пълно съзнание и знание на Божествените закони, които постига чрез просветлението на Божествената Мъдрост. Така ще оживите Пентаграма: „В изпълнение Волята на Бога чрез Любовта е силата на човешката душа“. „В изпълнение Волята на Бога чрез Мъдростта е силата на човешката душа.“ „В изпълнение Волята на Бога чрез Истината е силата на човешката душа.“ „В изпълнение Волята на Бога чрез Правдата е силата на човешката душа.“ „В изпълнение Волята на Бога чрез Добродетелта е силата на човешката душа.“ И която формула употребите, ще обърнете съответния връх нагоре. Например, когато искате да се борите за доброто, искате да победите известна мъчнотия чрез Истината, ще насочите върха на ъгъла с Истината в Пентаграма нагоре. После искате да победите нещо в себе си – тогава ще насочите нагоре върха на ъгъла с Мъдростта, значи с ума си ще работите. И с другите добродетели ще направите същото според случая.

  Пентаграмът да е обърнат винаги с върха нагоре, дето са буквите „В“ и „У“. Ако се обърне с върха надолу, той има отрицателно действие и може да даде нежелателни последствия.