1. Хвани ръката на болния и мислено кажи:

  „Господи, Ти Си силен и мощен. Ако искаш, можеш да освободиш този човек от страданията му.“

 2. За разхипнотизиране се правят обратни паси:

  „В Името на Божията Любов, която няма измяна, в Името на Божията Мъдрост и в Името на Божието Слово, тъй да бъде.“

  (духане)

  „Това е вечен закон.“ (три пъти и се правят обратни паси)

 3. Ако си болен, кажи: „Обичам Те, Господи!“ и ще оздравееш. Божията сила се проявява при трудните моменти на живота.

  Учителят

 4. Онзи, на когото съзнанието е будно, може да се лекува само с мисълта си. Щом заболее, той веднага се издига в мисълта си и там изправя погрешката си, която е причина за болестта му. После, той слиза в сърцето си, дето също изправя погрешката си, която е причинила болестта му. Най-после, слиза в областта на волята си и там изправя погрешката си. След това казва: „Да бъде волята Божия“. Щом каже така, болестта и мъчнотията му изчезват.

  Учителят

 5. Любовта е мощна сила, която лекува всички болести. Произнесете ли думата „Любов“ правилно, вие можете да се лекувате. Например, ако страдате от ревматизъм в крака си, кажете дълбоко в себе си с вяра и упование във Великото:

  „Бог е Любов и в Любовта болести не съществуват.“

  Кажете ли тези думи 2–3 пъти, болестта ви ще изчезне. Кажете ли думите „Бог е Любов“, веднага станете от леглото си.

  Учителят

 6. Като се намирате пред известни мъчнотии и страдания, кажете: „Любовта иде“. Ако сте сиромах, ако сте болен, ако сте неразположен, кажете: „Любовта иде“. Любовта е велика сила, от която бягат лошите духове и мъчнотиите, и страданията. Няма по-красиво нещо за човека от това да осъзнае, че Любовта иде вече в света. Любовта подразбира присъствието на Бога.

  Учителят

 7. „Благодаря Ти, Господи, че Си ми изпратил това страдание. Благодаря Ти, Господи, че ми изпрати тази радост. Господи, благодаря Ти за всичко, което ми изпращаш. Всичко е от Бога. Такава е волята Божия.“

 8. „Господи, на Тебе уповавам, на Тебе възлагам товара си. Обичам Те, Господи. Благодаря Ти, Господи, че Си решил да ме очистиш.“

 9. При безсъние кажи:

  „Тази нощ ще спя. Аз трябва да спя и ще изпрося от Безкрайното Съзнание помощ, за да ми изпрати сън.“

  (Произнася се сутрин, за да действува през деня.)

  Учителят

 10. При безсъние с вяра кажи:

  „Господи, аз съм немощен, Ти Си силен – прояви се.“

  Учителят

 11. Когато ви боли някъде, сложете ръката си на болното място и изговорете следното:

  „Това е живот вечен да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпроводил. Това е живот вечен да позная Любовта.“

  Поставете дланите на ръцете си на болното място и кажете:

  „Аз живея в Бога. В Бога не съществуват никакви болести.“

  Ако вярата ви в Бога е силна, няма да мине половин час и болката ви ще изчезне.

  Учителят

 12. „Слушам, ставам, здрав съм, силен съм.“

  (Като се изговаря, се марширува мислено.)

 13. „Благ е Господ.“. Учителят казва, че с тези думи се лекуват всички болести.

 14. „Аз съм мобилизиран да служа на Бога.“ Като кажем тия думи на болестта, тя си отива.

  Учителят

 15. „Господи, Ти винаги Си благ. Никога не Си ме оставил. И сега ще ме избавиш. Аз вярвам в Тебе и на Тебе оставям слабостта си.“

 16. Посейте си леха с хубави карамфили и като ги разкопавате, поливате и им се радвате, казвайте им: „О, вие, ангели, серафими и херувими, умни и разумни същества, учени и съвършени, с бели дрехи облечени, със златни колани препасани, помогнете ми да оздравея и да ви се радвам.“

  Учителят

 17. Ако си болен, представи си, че Слънцето, светлината падат върху тебе като душ и като че ли се намираш в едно море от светлина, сила, здраве, мощ, добрина, като че ли си потопен в Бога.

  Ако болестта е на определено място, ще кажеш към болното място: „Излез оттук, аз имам работа, трябва да служа на Бога, иди си!“

  Ако болестта е по цялото тяло, ще кажеш: „Иди си от мене!“

  Ще направиш паси с дясната ръка отгоре надолу, приближаваш ръката си до устата и се изтърсваш напред, като в същото време духаш три пъти.

  Учителят

 18. Дясната ръка нагоре, лявата – надолу, с клякане, като пръстите на лявата ръка се допират до земята с думите: „Аз се съединявам с центъра на Земята и злото чрез моята лява ръка да премине в този център“.

  При ставане дясната ръка си отива надолу, лявата нагоре, като се произнася: „Аз съм свързан с всички интелигентни сили, с всички разумни Божествени същества и с Бога и нека Божествената енергия да преминава през цялото ми тяло“.

 19. Клякането и формулата се повтарят три пъти. Формулата се произнася в ума и със свещен трепет в душата.

  Учителят

 20. „Аз съм млад и мога още 20 години да работя усърдно.“ С тези думи можем да продължим живота си.

  Учителят

 21. Днес хората умират преждевременно, защото не работят съзнателно. Те не знаят как да работят и за кого да работят, за да продължат живота си. Ако те искрено пожелаят да служат на Бога, да изпълнят Волята Му, животът им ще се продължи. Човек не трябва да заминава за другия свят преди да е свършил работата си на Земята.

  „Ще продължа живота си.“ С тези думи можем да продължим живота си.

  Учителят

 22. „Господи, в Тебе е всичкото ми упование. Помогни ми, прати ми Своята помощ. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе.“

 23. „Господи, от сега аз ще посветя целия си живот на Тебе, ще работя заради Тебе. Остави ме на Земята.“

 24. „Аз, който служа на Господа, искам тялото ми да бъде здраво, защото принадлежи на Господа. То е клетка от Великия Космос, затова трябва да бъде здраво.“

 25. Ще ви дам една диагноза да познавате обичате ли Бога. Кашляш много. Кажи си: „Обичам Господа!“ Ако кашлицата престане, наистина обичаш Бога. Ако не престане, не Го обичаш. Беден си. Кажи: „Обичам Бога!“ Ако бедността те напусне, ти обичаш Бога. Не те ли напусне, не Го обичаш.

  Учителят

 26. Неразположен си, кажи:

  „Аз вярвам в Бога вън от мене, вярвам в Бога вътре в мене.“

  „Аз и Отец ми едно сме.“ Така е казал Христос.

  Учителят

 27. „Бог е Любов, Бог е Светлина, Бог е Живот, да бъде Името Му благословено сега и всякога през всичките Му времена.“

 28. „Бог е Любов, Бог е Живот, Любов свята, Любов пресвята.“

 29. Слагаш лявата ръка на лявата страна на главата и казваш с разположение:

  „Господи, заради Твоята слава, влей елей на здраве и живот в моите клетки, за да Ти служа с радост и веселие.“

  Учителят

 30. „Чистота, чистота влей, Господи, в тялото ми, в душата ми и в духа ми!“

 31. Когато се почувствуваш неразположен, кисел, нервен, казвай си следното:

  „Господи, стопли сърцето ми с Твоята Любов!“

  Учителят

 32. Ако умът ви е замъглен, ще кажете:

  „Господи, просветли ума ми с Твоя Дух.“

  Или:

  „Господи, дай виделина на моя ум чрез Твоя Дух.“

  Учителят

 33. При студени ръце мислено си кажете:

  „В мене има една малка дисхармония. Ще я поправя.“

  Това показва, че в Любовта сте сгрешили.

  Учителят

 34. „Аз съм мобилизиран, аз имам работа. Аз служа на Бога и затова всички духове, които причиняват болести, да си отидат.“

 35. „Аз живея в Бога и Бог живее в мене. В Бога никакви болести няма и затова аз трябва да бъда здрав и съм здрав.“

 36. Неразположен си, кажи:

  „Бог е сега разположен. Всички светове, всички ангели са радостни. Тогава аз защо да се спъвам?“

  Учителят

 37. Формула с движения: „Слушам, ставам, здрав съм, силен съм, добър съм“.

  Движенията са: при „слушам“ ръцете са с допрени длани на ушите, после се издигат нагоре успоредно над главата и се произнася „ставам“, после ръцете хоризонтално встрани с длани напред и се казва: „здрав съм“, ръцете се прибират на гърдите, като дланите докосват гърдите и се казва: „силен съм“, след това се спущат надолу и се казва: „добър съм“.

 38. Ако си болен, кажи: „Господи, от сега нататък ще Ти служа с всичкия си ум, сърце, душа и с всичката си сила“.

  Където и да бъдеш, при каквито и условия да си – като работник на нивата, на лозето, на фабриката – навсякъде да служиш с любов, безкористие, без никакви пари.

 39. Направете опит с вас или с други на смъртно легло, кажете: „Господи, от сега нататък ще посветя целия си живот на Тебе! Ще работя заради Тебе! Остави ме на Земята!“ И направи изповед пред Бога в душата си.

  Учителят

 40. Някой заболее до смърт, нека се обърне към Бога с думите: „Господи, ако това, което ни се проповядва в Твое Име, е истинско, помогни ми да оздравея! Обещавам, че ще Ти служа!“

  Който направи опита искрено, чистосърдечно, сам ще се убеди, че Господ е жив! Аз искам да познаете Този Господ и да се убедите в думите ми.

 41. Щом като усетиш тежест в стомаха си, стани прав, сложи ръцете на корема, дясната ръка върху лявата, с палците един срещу друг и кажи: „Всичките ми работи са уредени!“

 42. Каквато и болест да имаш, хвани болното си място и кажи: „Ще служиш на Господа!“ Радвай се на всичко, защото определено е това да стане.

 43. Направете опит с думите: „Бог е Любов“. Да видите каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума си, в сърцето си и във волята си, и ще видите, ако сте болни, ще оздравеете. Ако досега сте гледали, от сега нататък ще виждате, ако сте само чувствували, от сега нататък ще любите. Велика, мощна сила е Любовта, но трябва да знаете как да я прилагате.

 44. Подчертайте си с три черти, че ще бъдете изправни и в трите свята. Изправни в мисли, чувства и постъпки.

  Кажете си формулата: „Аз ще бъда изправен в мислите си, в чувствата си и в постъпките си, за да виждам живота и да служа съзнателно“.

  Разчитайте (проучете) всяка дума и мислете за структурата, за смисъла на всяка дума. Че знаете ли, аз да ви кажа, у вас няма да остане никаква болест, ако вие съумеете да движите живота си хармонично. Някой казва: „Ама нямам пари!“ Богатството, щастието, радостта се състои във вътрешното разбиране на живота.

 45. Вдигни дясната си ръка нагоре и кажи: „Господи, призовавам всичките разумни сили, които изпълват целия Космос, със своите градивни сили, които градят и лекуват, желая да се свържа с тях и да отстранят всички нечисти сили, които пречат за моето здраве“.

 46. „Великият Дух на Вселената, Който съживява всички клетки, да ми дарява живот и здраве.“

 47. „Бог е Любов.“

  „Бог е Светлина.“

  „Бог е Живот.“

  При произнасяне на тези думи те крият голяма сила и служат за оздравяване на болни.

 48. В тялото на човека има специфични клетки у лекари, по-добри от най-отличните лекари на Земята. Те стоят в човека и казват: „Господарю, ти само ни дай своите мнения и разпореждания, каквото искаш, ние ще го направим“. Те могат отлично да ни лекуват.

  Помоли им се и кажи: „Моля ви се, съберете всички данни, необходими за моето оздравяване и създайте всички условия за работа“. (Кажи го само един път, без да се бъркаш в тяхната работа.) Ще го кажеш с вяра, без съмнение и при добро разположение, иначе законът не важи.

  Учителят

 49. Ще кажете на болестта: „Бог, на Когото служа, ви заповядва да ме развържете. Аз отивам по Негова работа и трябва непременно да я свърша!“

 50. Една англичанка боледувала 12 години – станала почти инвалид. Един ден ѝ попаднала книга – „Лекуване по Божествен начин“, че когато повярва в Бога и приеме Любовта Му, може да се излекува от всякакви болести, и решила да посвети живота си в служба на Бога. И си казала спокойно, но твърдо: „Приемам Божията Любов за основа на живота си“. Повтаряла си тези думи дълго, настойчиво и станала като по чудо от леглото.

  Така се лекували онези хора, които с търпение очаквали своето излекуване. Те са били вътрешно подготвени. Христос им е казал: „Да бъде според волята ви“. Такъв е случаят с жената, която боледувала 12 години от кръвотечение, с онзи, който е боледувал 38 години, със сина на онази майка, когото Христос възкресил. Този ден в Израел били умрели много синове. Но Христос възкресил само един. Защо? – Той е бил готов. И когато дойде Христос, няма да излекува всички, но само онзи, на когото съзнанието е пробудено.

  Учителят

Където и да бъдеш, при каквито и условия да си – като работник на нивата, на лозето, на фабриката – навсякъде да служиш с любов, безкористие, без никакви пари.