Желая, Господи, във всичката Твоя пълнота да дойде Твоят Мир в моето сърце и в сърцата на всички, за да носим мир и радост на всички страдующи, на всички онези, които Те чакат и са готови да извършат всичко на Земята, за Твоята Слава. Благослови, Господи, нашето дело, което сега предприемаме, да е за слава на Името Ти на Земята. Да бъде, Господи, тъй както Си казал: „Мир ви оставям, Моя Мир ви давам“.

(В размишлението ще се молим на Бога да ни се даде начин да бъдем разумни, да носим мир навсякъде, както е казано в Писанието: „Имайте мир с всички човеци!“)

Да дойде Твоята Светлина, Господи, и да възсияе Лицето Ти върху нас, както Си казал: "Аз Съм Светлината на света", така Твоето Слово да бъде светлина за нас. Така да просветнат делата ни пред света, че като ги видят человеците, да прославят Тебе.

(Да имаме светлина, необходима за всяка една работа. За да знаем, как да направим нещо и да сме доволни, необходима е светлина.)

Господи, да дойде Твоето Милосърдие върху нас, защото Си казал, че Ти Си благ, милосърден и благоутробен. И да бъдем ние подобни на Тебе, Господи, така че аз и всички да познаем, че Ти Си Многомилостивият и Благоутробният Господ, Който спасяваш всички.

(Ако в душите ни не проникне Божието Милосърдие, ние не ще имаме милосърдие, няма да имаме лекота и не ще можем да учим и работим.)

Учителят

Да се изпълни, Господи, Словото Ти, както Си казал: „Стойте в Ерусалим, докато се изпълните с Духа Светаго“. Ние стоим пред Твоето Лице, Господи, и молим Ти се, изпълни ни с Твоя Светъл Дух, за да носим благата вест на Твоето Слово на всички, които Те очакват.

Господи, понеже Ти Си направил человека по Образ и Подобие Свое, молим Ти се, подкрепяй душите ни да пазим всякога това велико благо, което Си ни дал, за да бъдем всякога здрави ние и всички, и да Те славим задружно през всичките векове. Ние се молим за живота и здравето, които Си ни дал, да ги употребим за Твоята Слава на Земята.

(Ще имаме светлина върху вътрешната страна, на която почиват животът и здравето.)

Благодарим Ти, Господи, за всичкото добро и всичката красота, които Си внесъл в нас. Молим Ти се, подкрепяй ни винаги да пазим това добро и тази красота, като най - ценното на нашата душа, и те да бъдат най - доброто благоухание пред Твоето Лице, за да бъде всичко това в мен и във всичко за Твоя Слава.