Когато се молим за заминали, последователността е следната:

 1. Молитва за заминали.
 2. Тайна молитва.
 3. Господнята молитва.
 4. Псалом 23.
 5. Псалом 121.
 6. Молитва на Данаила
 7. XIV глава от Евангелието на св. Йоан.
 8. Формулите:

  И това е живот вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил. (три пъти)

  Мир на духа му (ѝ) светлина вечна на душата му (ѝ). (три пъти)