Упокой, Господи, душата на заминалия брат (заминалата сестра)......., който (която) Си взел горе поради Волята Си. Настани го (я) в най - светлите места на Твоите селения. Надари го (я) с Твоите духовни добродетели, да се повдигне, да се съвземе и да види Твоята слава и величие. Да се зарадва душата му (й) на Твоята благост и Любов.

Вечен мир дари му (ѝ), Господи, и вечна светлина да свети върху му (ѝ).

Амин.